Oznámenie č. 441/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 190/2003
Platnosť od 12.11.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 15. novembra 2003.

Pôvodný predpis

12.11.2003