Zákon č. 430/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r1/c189/2003 Z. z., 8/2008 Z. z.(nepriamo), 8/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 186/2003
Platnosť od 28.10.2003
Účinnosť od 01.02.2009
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 8, 9, 10, § 11 ods. 8, bodov 21, 22, 24, 30, § 20 ods. 3 druhej vety, § 20 ods. 4 druhej vety, bodov 39, 42, 45, § 25 ods. 5 písm. e), § 25 ods. 6 písm. c), § 25 ods. 8 až 11, § 28a ods. 2, čl. II bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnuti...