Zákon č. 429/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 457/2002 Z. z.

Čiastka 185/2003
Platnosť od 25.10.2003
Účinnosť od 01.11.2003

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2003 Aktuálne znenie