Zákon č. 426/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 757/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 183/2003
Platnosť od 23.10.2003
Účinnosť od 01.04.2005