Vyhláška č. 421/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach

Čiastka 181/2003
Platnosť od 22.10.2003
Účinnosť od 01.11.2003 do30.06.2015
Zrušený 126/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2003 - 30.06.2015