Vyhláška č. 420/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny

Čiastka 181/2003
Platnosť od 22.10.2003
Účinnosť od 01.11.2003