Zákon č. 417/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 180/2003
Platnosť od 18.10.2003
Účinnosť od 01.11.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2003 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.10.2003