Oznámenie č. 416/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch

Čiastka 179/2003
Platnosť od 15.10.2003
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. januára 2003 v súlade s článkom 12 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. decembra 2003 v súlade s článkom 12 ods. 2.

Pôvodný predpis

15.10.2003