Vyhláška č. 397/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

(v znení č. 209/2013 Z. z.)

Čiastka 171/2003
Platnosť od 01.10.2003
Účinnosť od 01.01.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 209/2013 Z. z. Aktuálne znenie
01.10.2003 - 31.12.2013