Oznámenie č. 395/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 170/2003
Platnosť od 26.09.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.