Oznámenie č. 372/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 161/2003
Platnosť od 04.09.2003 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 8. septembra 2003. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

372

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. augusta 2003 č. R-4/2003, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa určuje minimálna (intervenčná) cena zrna potravinárskej pšenice z úrody roku 2003.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 8. septembra 2003.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.