Oznámenie č. 368/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, berúc do úvahy výsledky rokovaní medzi zmluvnými stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych obchodných výhodách

Čiastka 158/2003
Platnosť od 27.08.2003
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 1. mája 2003 na základe článku 4.

Pôvodný predpis

27.08.2003