Zákon č. 353/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

(v znení č. 7/2005 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 154/2003
Platnosť od 14.08.2003
Účinnosť od 01.07.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2006 - 30.06.2016 7/2005 Z. z.(nepriamo)
01.09.2003 - 31.12.2005