Oznámenie č. 347/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine o Cyprus

Čiastka 152/2003
Platnosť od 13.08.2003

347

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (oznámenie č. 182/2003 Z. z.) sa 1. októbra 2000 stal Cyprus.

So zreteľom na to sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený v Prílohe k čiastke 86/2003 – k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. dopĺňa takto:

„Cyprus

a) Dohovor pre Cyperskú republiku nadobudol platnosť 1. októbra 2000.

b) Cyperská republika uplatnila tieto výhrady a urobila tieto vyhlásenia:

1. Cyperská republika si vyhradzuje právo vylúčiť použitie článku 13 ods. 2 v rozsahu týkajúcom sa poskytnutia právnej pomoci bez skúmania osobných pomerov osoby žiadajúcej o uznanie alebo výkon rozsudku.

2. Cyperská republika si vyhradzuje právo vylúčiť použitie II. kapitoly v rozsahu týkajúcom sa nevyžadovania záruky na trovy konania od osôb, ktoré majú obvyklý pobyt v zmluvnom štáte a ktoré sú žalobcami alebo účastníkmi konania v inom zmluvnom štáte.

3. Cyperská republika vyhlasuje, že príslušným orgánom určeným podľa dohovoru je:

Ministry of Justice and Public Order

125, Athalassa Avenue

Nicosia

Tel.: +357.22.805911/28

Fax: +357.22.518356

E-mail: mkoletta@mjpo.gov.cy

4. Cyperská republika vyhlasuje, že písomnosti určené jej ústrednému orgánu možno zasielať v gréčtine alebo v preklade do gréčtiny (článok 24).“.