Zákon č. 333/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

Čiastka 149/2003
Platnosť od 07.08.2003
Účinnosť od 01.01.2008
Redakčná poznámka

okrem ustanovení § 22a ods. 1 a 2 uvedených v siedmom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008

333

ZÁKON

z 2. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z. a zákona č. 319/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slovo „zamestnanec“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „príslušník“ v príslušnom tvare.

2. V § 5 ods. 1 prvá veta znie:

„Obecnú políciu tvoria príslušníci obecnej polície, ktorí sú zamestnancami obce.“.

3. V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „policajný zbor")“.

4. V § 7 písm. e), § 11 ods. 5, § 12 ods. 3 a § 24 ods. 1 sa slovo „policajný“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „Policajný“ v príslušnom tvare.

5. Nadpis nad § 22 sa vypúšťa.

6. § 22 vrátane nadpisu znie:

㤠22

Rovnošata príslušníkov obecnej polície

(1) Rovnošata príslušníkov obecnej polície je jednotná na celom území Slovenskej republiky.

(2) Rovnošatu príslušníka obecnej polície tvorí

a) pokrývka hlavy tmavomodrej farby, ktorá je označená po celom obvode pásom s čierno-bielymi štvorcami s dĺžkou strán 15 mm umiestnenými v troch radoch tak, aby sa čierno-biele štvorce striedali šachovnicovým spôsobom; na čelnej strane pokrývky hlavy je umiestnený odznak obecnej polície,

b) bunda, sako alebo plášť tmavomodrej farby s náramenníkmi rovnakej farby; šírka náramenníkov je najmenej 50 mm, dĺžka najmenej 120 mm,

c) košeľa s dlhým rukávom bledomodrej farby alebo košeľa s krátkym rukávom bledomodrej farby s náramenníkmi tmavomodrej farby; šírka náramenníkov je najmenej 50 mm, dĺžka najmenej 120 mm,

d) viazanka tmavomodrej farby,

e) nohavice alebo sukňa tmavomodrej farby,

f) topánky čiernej farby,

g) opasok čiernej farby,

h) puzdro na zbraň čiernej farby, ak príslušník obecnej polície nosí pri svojej činnosti zbraň.

(3) Príslušník obecnej polície môže používať okrem výstrojných súčiastok uvedených v odseku 2 aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením, v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k obecnej polícii.

(4) Na ľavom rukáve bundy, plášťa, saka a košele vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je umiestnený kruhový znak obecnej polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je erb obce s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode znaku obecnej polície je umiestnený nápis „OBECNÁ POLÍCIA" alebo „MESTSKÁ POLÍCIA" a názov obce; veľkosť písmen je najmenej 5 mm. Nad kruhovým znakom obecnej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je umiestnený nápis „OBECNÁ POLÍCIA" alebo „MESTSKÁ POLÍCIA" s veľkosťou písmen najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm.

(5) Na ľavej strane bundy, plášťa, saka alebo košele je 20 mm nad stredom horného okraja vrecka umiestnený identifikačný odznak obecnej polície obsahujúci nápis „OBECNÁ POLÍCIA" alebo „MESTSKÁ POLÍCIA", názov obce, erb obce a identifikačné číslo príslušníka obecnej polície; veľkosť písmen a číslic je najmenej 3 mm.

(6) V obciach podľa osobitného predpisu15a) možno okrem nápisov „OBECNÁ POLÍCIA" alebo „MESTSKÁ POLÍCIA" uvedených v odsekoch 4 a 5 uviesť tieto nápisy aj v jazyku národnostnej menšiny.

(7) Používanie rovnošaty príslušníka obecnej polície inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou je zakázané, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(8) Príslušník obecnej polície nosí rovnošatu iba pri plnení úloh obecnej polície podľa tohto zákona alebo na základe rozhodnutia starostu obce.

(9) Vzor vyobrazenia rovnošaty príslušníka obecnej polície ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 2 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.“.

7. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠22a

Označenie motorových vozidiel používaných na plnenie úloh obecnej polície

(1) Na plnenie úloh obecnej polície podľa tohto zákona možno používať motorové vozidlá iba v bielom farebnom vyhotovení s nápisom „OBECNÁ POLÍCIA" alebo „MESTSKÁ POLÍCIA" tvoreným veľkými tlačenými písmenami čiernej farby umiestneným na obidvoch bočných stranách vozidla, na prednej časti vozidla a na zadnej časti vozidla; ustanovenie § 22 ods. 6 platí obdobne. Veľkosť písmen tvoriacich nápis na obidvoch bočných stranách vozidla a na prednej časti vozidla je najmenej 100 mm. Veľkosť písmen tvoriacich nápis na zadnej časti vozidla je najmenej 50 mm. Na obidvoch predných dverách vozidla je pod nápisom podľa prvej vety umiestnený názov obce tvorený veľkými tlačenými písmenami čiernej farby s veľkosťou najmenej 40 mm a erb obce. Na prednej časti vozidla je pod nápisom podľa prvej vety umiestnený erb obce.

(2) Na označenie motocyklov používaných na plnenie úloh obecnej polície sa primerane vzťahuje odsek 1.

(3) Používanie motorových vozidiel, ktorých označenie sa zhoduje s označením motorových vozidiel obecnej polície, inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou je zakázané, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.

8. Nadpis § 23 znie: „Preukaz príslušníka obecnej polície“.

9. § 25 a 26 znejú:

㤠25

(1) Príslušník obecnej polície môže plniť úlohy obecnej polície podľa tohto zákona iba vtedy, ak má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a získal odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície (ďalej len „odborná spôsobilosť").

(2) Odbornú spôsobilosť získa príslušník obecnej polície absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (ďalej len „odborná príprava") a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška") pred odbornou komisiou Policajného zboru. Príslušník obecnej polície môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške. Ak príslušník obecnej polície nevykoná opravnú skúšku, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní odbornej prípravy. Dátum a miesto vykonania skúšky a opravnej skúšky určuje ministerstvo.

(3) Odbornú spôsobilosť spĺňa aj príslušník obecnej polície, ktorý získal vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole.

(4) Obec je povinná uhradiť ministerstvu preukázateľné náklady súvisiace s vykonaním skúšky a opravnej skúšky.

(5) Ministerstvo vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ďalej len „osvedčenie")

a) príslušníkovi obecnej polície bezprostredne po úspešnom vykonaní skúšky alebo

b) na základe písomnej žiadosti príslušníkovi obecnej polície, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa odseku 3; k žiadosti príslušník obecnej polície priloží osvedčený odpis alebo osvedčenú kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške v študijnom odbore bezpečnostná služba alebo, ak ide o absolventa vysokej školy, osvedčený odpis alebo osvedčenú kópiu vysokoškolského diplomu v študijnom odbore bezpečnostná služba.

(6) Osvedčenie podľa odseku 5 je verejná listina.

(7) Ustanovenie a zloženie odborných komisií Policajného zboru, podrobnosti o organizácii skúšky a hodnotení skúšky a vzor osvedčenia ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

§ 26

(1) Odbornú prípravu vykonáva ministerstvo v stredných odborných školách Policajného zboru alebo sa vykonáva v zariadeniach obcí na základe písomnej žiadosti obce o vykonanie odbornej prípravy a skúšky.

(2) Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky obsahuje

a) názov obce,

b) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo (ďalej len „osobné údaje") príslušníka obecnej polície, ktorý má absolvovať odbornú prípravu a skúšku,

c) vyhlásenie príslušníka obecnej polície, ktorý má absolvovať odbornú prípravu a skúšku, že súhlasí, aby ministerstvo spracúvalo a evidovalo jeho osobné údaje,

d) odtlačok pečiatky obce, meno a priezvisko starostu obce a jeho podpis.

(3) Termín nástupu na odbornú prípravu určuje ministerstvo alebo zariadenie obcí tak, aby bola odborná príprava vykonaná aspoň raz v roku; to neplatí, ak nebola ministerstvu alebo zariadeniu obcí v priebehu roka doručená písomná žiadosť obce o vykonanie odbornej prípravy a skúšky.

(4) Obec je povinná uhradiť ministerstvu alebo zariadeniu obcí preukázateľné náklady súvisiace s vykonaním odbornej prípravy.

(5) Dĺžka trvania odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície je 420 hodín.

(6) Formu, rozsah odbornej prípravy, vzor žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a o vykonanie skúšky, podrobnosti o organizácii a o vykonávaní odbornej prípravy ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.

10. Za § 26 sa vkladajú § 26a až 26c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠26a

Dohľad štátu nad činnosťou obecnej polície

(1) Obec, ktorá má zriadenú obecnú políciu, je povinná do 31. marca každého roka zaslať ministerstvu správu o činnosti obecnej polície za predchádzajúci kalendárny rok. Správu o činnosti obecnej polície podpisuje starosta obce.

(2) Povinnosť predložiť správu podľa odseku 1 má tiež obec, ktorá zrušila obecnú políciu, do 30 dní od zrušenia obecnej polície.

(3) Podrobnosti o predkladaní správy o činnosti obecnej polície a o jej obsahových náležitostiach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 26b

Pokuty

(1) Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo") môže uložiť pokutu do 50 000 Sk obci, ktorá nepredloží v lehote ustanovenej týmto zákonom

a) správu o činnosti obecnej polície,

b) údaje podľa § 26c ods. 2 písm. a) až c).

(2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinností obcou, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

(3) Uložením pokuty podľa odseku 1 nie je dotknutá povinnosť obce predložiť ministerstvu správu o činnosti obecnej polície a povinnosť predložiť ministerstvu údaje podľa tohto zákona.

(4) Pri ukladaní pokút krajské riaditeľstvo prihliada na povahu protiprávneho konania, najmä na jeho dĺžku a na opakované porušenie právnej povinnosti.

(5) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18)

§ 26c

Evidencie vedené ministerstvom

(1) V súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona ministerstvo vedie evidencie

a) obcí, ktoré majú zriadenú obecnú políciu, a obcí, ktoré zrušili obecnú políciu,

b) žiadostí obcí o vykonanie odbornej prípravy a skúšky,

c) príslušníkov obecnej polície, ktorým bolo vydané osvedčenie,

d) údajov obsiahnutých v správach o činnosti obecnej polície.

(2) Evidencia podľa odseku 1 písm. a) obsahuje

a) názov obce,

b) počet príslušníkov obecnej polície,

c) dátum zriadenia obecnej polície,

d) dátum zrušenia obecnej polície.

(3) Evidencia podľa odseku 1 písm. b) obsahuje

a) názov obce,

b) dátum doručenia žiadosti obce o vykonanie odbornej prípravy a skúšky,

c) osobné údaje príslušníkov obecnej polície prihlásených na vykonanie odbornej prípravy a skúšky,

d) dátum a miesto vykonania odbornej prípravy,

e) dátum a miesto vykonania skúšky a opravnej skúšky, ak bola vykonaná.

(4) Evidencia podľa odseku 1 písm. c) obsahuje

a) osobné údaje príslušníkov obecnej polície, ktorým bolo vydané osvedčenie,

b) dátum a miesto vykonania skúšky a opravnej skúšky,

c) evidenčné číslo osvedčenia.

(5) Obec je povinná oznámiť ministerstvu údaje podľa odseku 2 písm. a) až c) do 30 dní od zriadenia obecnej polície.

(6) Na registráciu evidencií uvedených v odseku 1, spracúvanie osobných údajov jednotlivcov, bezpečnosť osobných údajov, ochranu práv dotknutej osoby a cezhraničný tok osobných údajov sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.19)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 znejú:

18) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

19) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

11. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2004

(1) Odborná spôsobilosť získaná do 31. decembra 2003 sa považuje za odbornú spôsobilosť získanú podľa tohto zákona.

(2) Osvedčenia vydané do 31. decembra 2003 sa považujú za osvedčenia vydané podľa tohto zákona.

(3) Obec, ktorá má k 1. januáru 2004 zriadenú obecnú políciu, je povinná písomne oznámiť ministerstvu údaje podľa § 26c ods. 2 písm. a) až c) najneskôr do 31. januára 2004.

(4) Obec, ktorá má zriadenú obecnú políciu, predkladá ministerstvu prvýkrát správu o činnosti obecnej polície za obdobie roka 2004 do 31. marca 2005.

(5) Príslušníci obecnej polície môžu používať rovnošatu podľa doterajších predpisov do 31. decembra 2007.

(6) Ak je v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch použitý pojem „zamestnanec obecnej polície", rozumie sa tým „príslušník obecnej polície".“.

12. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

㤠28a

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 460/2000 Z. z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovení § 22a ods. 1 a 2 uvedených v siedmom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.