Zákon č. 333/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

Čiastka 149/2003
Platnosť od 07.08.2003
Účinnosť od 01.01.2008
Redakčná poznámka

okrem ustanovení § 22a ods. 1 a 2 uvedených v siedmom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2004 - 31.12.2007

Pôvodný predpis

07.08.2003