Vyhláška č. 332/2003 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 367/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadostí o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach

Čiastka 148/2003
Platnosť od 05.08.2003
Účinnosť od 01.09.2003

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2003 Aktuálne znenie