Vyhláška č. 31/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

(v znení č. 141/2015 Z. z.)

Čiastka 18/2003
Platnosť od 07.02.2003
Účinnosť od 01.07.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2015 141/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.03.2003 - 30.06.2015