Nariadenie vlády č. 293/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi

(v znení č. 491/2003 Z. z.)

Čiastka 140/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem § 1 ods. 3, § 2 písm. b), § 5 až 9 a § 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii