Nariadenie vlády č. 291/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín

Čiastka 139/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

okrem § 4 ods. 1 písm. e) bodu 2 a ods. 2, § 9 ods. 4, § 12 a § 13 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

291

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003

o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 2

(1) Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky zdravia zvierat pri výmenách1) čerstvých a zmrazených embryí hovädzieho dobytka s členskými štátmi a pri ich dovoze z tretích krajín.3)

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na embryá

a) pochádzajúce z transferu jadier,

b) odobraté, ošetrené a uskladnené pred 1. januárom 1991.

§ 3

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) embryom počiatočné vývojové štádium domáceho hovädzieho dobytka, ktoré môže byť prenesené na príjemkyňu,

b) tímom na odber embryí úradne schválená4) skupina technikov alebo úradne schválená skupina odborníkov, ktorá je príslušná vykonávať odber, spracovanie a skladovanie embryí podľa podmienok uvedených v prílohe č. 2 a ktorá je kontrolovaná veterinárnym lekárom tímu,

c) veterinárnym lekárom tímu veterinárny lekár zodpovedný za dozor nad tímom na odber embryí podľa podmienok uvedených v prílohe č. 2,

d) zásielkou embryí množstvo embryí získané jedným odberom od rovnakej darkyne a opatrené jedným certifikátom,

e) krajinou odberu Slovenská republika, členský štát alebo tretia krajina, kde sa embryá vyprodukujú, odoberú, ošetrujú alebo skladujú a odkiaľ sa expedujú do členského štátu alebo Slovenskej republiky,

f) schváleným diagnostickým laboratóriom zariadenie umiestnené na území Slovenskej republiky schválené príslušným orgánom veterinárnej správy5) na vykonávanie diagnostických vyšetrení ustanovených týmto nariadením alebo umiestnené na území členského štátu alebo tretej krajiny schválené príslušným orgánom veterinárnej správy na vykonávanie diagnostických vyšetrení,

g) tímom na produkciu embryí tím na odber embryí úradne schválený na oplodňovanie in vitro podľa podmienok uvedených v prílohe č. 2 časti A.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,6) ktorými sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohách č. 1 týchto nariadení.

§ 4

Vymieňať, uvádzať na trh alebo zasielať na územie členských štátov možno len embryá, ktoré musia byť

a) oplodnené umelou insemináciou alebo in vitro spermou darcu, ktorá pochádza z inseminačnej stanice schválenej príslušným orgánom veterinárnej správy na odber, ošetrenie a skladovanie spermy, alebo spermou dovezenou z tretích krajín podľa osobitného predpisu,8)

b) odobraté od domáceho hovädzieho dobytka, ktorého zdravotný stav je v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe č. 3,

c) odobraté, ošetrené a skladované tímom na odber embryí schváleným podľa § 5 ods. 1,

d) odobraté, ošetrené a skladované tímom na odber embryí v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe č. 2,

e) sprevádzané pri

1. premiestnení zdravotným certifikátom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4,

2. vývoze do členského štátu zdravotným certifikátom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4,

3. dovoze z členského štátu do Slovenskej republiky zdravotným certifikátom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.

§ 5

(1) Tím na odber embryí uvedený v § 4 písm. c) môže byť schválený, ak sú splnené podmienky uvedené v prílohe č. 2 časti A a je schopný plniť ostatné podmienky ustanovené týmto nariadením. Každá väčšia zmena v organizácii tímu musí byť oznámená príslušnému orgánu veterinárnej správy. Schválenie tímu musí byť obnovené vždy, ak sa zmení veterinárny lekár tímu alebo ak sa vykonajú väčšie zmeny v organizácii tímu, v laboratóriu alebo vo vybavení, ktoré má tím k dispozícii. Úradný veterinárny lekár kontroluje dodržiavanie týchto podmienok. V prípade nedodržiavania podmienok príslušný orgán veterinárnej správy schválenie zruší.

(2) Každý schválený tím na odber embryí musí byť príslušným orgánom veterinárnej správy registrovaný; príslušný orgán veterinárnej správy mu pridelí úradné číslo.

(3) Tím na produkciu embryí získaných oplodnením in vitro sa schváli len vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v prílohe č. 2 časti A.

§ 6

(1) Každú zásielku embryí pri výmenách s členskými štátmi musí sprevádzať zdravotný certifikát vystavený úradným veterinárnym lekárom štátu odberu. Pre každú zásielku musí byť vydaný samostatný zdravotný certifikát. Vzor zdravotného certifikátu je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Úradny veterinárny lekár zdravotným certifikátom osvedčuje, že embryá vyhoveli podmienkam ustanoveným smernicou Rady uvedenou v prílohe č. 1; taký certifikát sa považuje za certifikát vyhovujúci ustanoveniam tohto nariadenia.

(3) Zdravotný certifikát musí

a) pozostávať len z jedného listu a byť napísaný najmenej v jednom z úradných jazykov členského štátu určenia alebo v slovenskom jazyku, ak je štátom určenia Slovenská republika,

b) byť vyhotovený len pre jedného príjemcu,

c) sprevádzať v originálnom vyhotovení zásielku embryí až na miesto určenia.

§ 7

Na územie Slovenskej republiky možno dovážať len embryá, ktoré pochádzajú z tretích krajín alebo ich častí, ktoré sú uvedené v zozname10).

§ 8

Dovoz embryí možno povoliť, ak ich zaslal tím na odber embryí alebo tím na produkciu embryí, ktorý sa nachádza v jednej z tretích krajín zapísaných do zoznamu podľa § 7 a

a) spĺňa podmienky

1. na schválenie tímov na odber embryí alebo tímov na produkciu embryí podľa prílohy č. 2 časti A,

2. týkajúce sa odberu, spracovania, skladovania a prepravy embryí takýmito tímami podľa prílohy č. 2 časti B,

b) príslušný orgán tretej krajiny ho úradne schválil na účely vývozu do Európskeho spoločenstva,

c) najmenej dvakrát do roka je predmetom inšpekcií úradného veterinárneho lekára tretej krajiny.

§ 9

(1) Dovážať embryá z územia tretích krajín alebo ich častí uvedených v zozname podľa § 7 ods. 1 možno, ak

a) pochádzajú od darkýň, ktoré boli bezprostredne pred odberom chované najmenej šesť mesiacov na území príslušnej tretej krajiny, a to najviac v dvoch stádach, ktoré spĺňajú podmienky podľa ods. 3,

b) zodpovedajú zdravotným podmienkam pre dovozy embryí z tretej krajiny.

(2) Pri posudzovaní splnenia požiadaviek uvedených v odseku 1 sa berie do úvahy

a) zdravotná situácia okolo miesta odberu embryí, najmä výskyt chorôb uvedených v zozname A Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat,

b) zdravotný stav chovu, v ktorom je odber vykonávaný, vrátane predpísaných vyšetrení,

c) zdravotný stav darkyne a predpísané vyšetrenia,

d) predpisy vzťahujúce sa na odber, ošetrenie a skladovanie embryí.

(3) Zdravotné požiadavky uvedené v odseku 1 týkajúce sa tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy sa určujú podľa osobitných predpisov.6)

(4) Pri posudzovaní splnenia požiadaviek uvedených v odseku 1 týkajúcich sa slintačky a krívačky sa berie do úvahy, že

a) z tretej krajiny, ktorá vakcinuje proti slintačke a krívačke, možno dovážať len zmrazené embryá, ktoré boli skladované za schválených podmienok počas najmenej 30 dní pred ich odoslaním,

b) darcovské zvieratá musia pochádzať z chovu, v ktorom nebolo žiadne zviera vakcínované proti slintačke a krívačke počas 30 dní pred odberom a pre ktoré neboli nariadené žiadne zákazy ani karanténne opatrenia.

§ 10

Embryá možno dovážať na územie Slovenskej republiky len po predložení zdravotného certifikátu vystaveného a podpísaného úradným veterinárom tretej krajiny odberu. Tento certifikát, musí

a) byť vyhotovený v jednom z úradných jazykov členského štátu určenia alebo v slovenskom jazyku, ak je štátom určenia Slovenská republika, a v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu, v ktorom sa vykonávajú veterinárne kontroly pri dovoze podľa § 11, alebo v slovenskom jazyku, ak sa kontrola vykonáva v Slovenskej republike,

b) byť vyhotovený pre jedného príjemcu,

c) sprevádzať embryá v originálnom vyhotovení.

§ 11

Podmienky na organizáciu a priebeh kontrol pri dovoze embryí z tretích krajín a nariaďovanie mimoriadnych núdzových opatrení11) sú uvedené v prílohe č. 2 časti B písm. p) bode 5 a v osobitnom predpise11a)

§ 12

Podmienky ustanovené pre veterinárne kontroly pri výmenách určitých živých zvierat a ich produktov s členskými štátmi sa použijú najmä na kontroly v mieste pôvodu,12) na organizáciu kontrol a ďalších vyšetrení vykonávaných členskými štátmi určenia a Slovenskou republikou, ak je štátom určenia,13) a na mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré je potrebné nariadiť.

§ 13

(1) V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 môžu veterinárni odborníci komisie vykonávať v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy kontroly na mieste v Slovenskej republike. Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú veterinárnym odborníkom komisie pri plnení ich úloh všetku potrebné pomoc a najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.

(2) Príslušný orgán veterinárnej správy prijme v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev

potrebné opatrenia vzhľadom na výsledky týchto kontrol.

§ 14

(1) Pri dovoze zásielok embryí z členských štátov sa až do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii vykonáva veterinárna kontrola na hraniciach s členskými štátmi.

(2) Až do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa ustanovenia § 6 ods. 1 uplatňujú len pri dovoze z členských štátov.


§ 14a

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č.1.

§ 15

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 okrem § 4 ods. 1 písm. e) bodu 2 a ods. 2, § 9 ods. 4, § 12 a § 13 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 291/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárno-zdravotných podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami hospodárskeho dobytka vo vnútri Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 9) v znení

– smernice Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcej sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 10),

– smernice Rady 93/52/EHS z 24. júna 1993, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/556/EHS o podmienkach pre zdravotný stav zvierat, platných pre obchodovanie v rámci Spoločenstva s embryami domáceho hovädzieho dobytka a ich dovoz z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 14),

– rozhodnutia Komisie 94/113/EHS z 8. februára 1994, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/556/EHS o podmienkach na zdravotný stav zvierat, platných pre obchodovanie v rámci Spoločenstva s embryami domáceho hovädzieho dobytka a ich dovoz z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 16).

2. Rozhodnutie Komisie 2006/60/ES z 2. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha C k smernici Rady 89/556/EHS, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia pre obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 031, 3. 2. 2006).

3. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 291/2003 Z. z.

ČASŤ A

PODMIENKY SCHVÁLENIA TÍMU NA ODBER EMBRYÍ A TÍMU NA PRODUKCIU EMBRYÍ

Tím na odber embryí a tím na produkciu embryí možno schváliť, ak sú splnené tieto podmienky:

a) odber, ošetrenie a skladovanie embryí musí vykonať úradný veterinárny lekár tímu alebo ním poverený technik tímu, ktorý je úradným veterinárnym lekárom tímu oboznámený s metódami a zásadami hygieny produkcie embryí,

b) musí byť pod dozorom úradného veterinárneho lekára,

c) musí mať k dispozícii trvalé alebo mobilné laboratórium na vyšetrenie, ošetrenie a balenie embryí, ktoré pozostáva z pracovnej časti, mikroskopu a vybavenia na zmrazovanie,

d) trvalé laboratórium musí mať

1. miestnosť, kde sa manipuluje s embryami, ktorá musí byť fyzicky oddelená od priestoru, kde sa manipuluje s darkyňami embryí počas odberu,

2. miestnosť alebo priestor vybavený na čistenie a sterilizáciu nástrojov a materiálov používaných na odber alebo manipuláciu s embryami,

3. priehľadné zariadenie, pod ktorým sa musí manipulovať s embryami, pri ktorých dochádza k penetrácii zona pellucida, a ktoré sa medzi dvomi súbormi čistí a dezinfikuje,

e) pojazdné laboratórium musí mať špeciálne vybavenú časť vozidla, pozostávajúcu z dvoch oddelených častí, z ktorých

1. jedna musí byť čistou časťou a je určená na vyšetrenie a manipuláciu s embryami,

2. druhá je určená na príjem materiálov použitých pri práci s darkyňami.

f) pojazdné laboratórium musí nadväzovať na trvalé laboratórium, aby bola zabezpečená sterilizácia vybavenia a možnosť zásobovania s tekutinami a inými produktmi potrebnými pre odber a manipuláciu s embryami.

g) tím schválený na produkciu a ošetrenie embryí vykonávajúci oplodňovanie in vitro a/alebo kultiváciu in vitro musí spĺňať tieto doplňujúce požiadavky:

1. personál tímu musí byť oboznámený s laboratórnymi technikami a s eradikáciou chorôb, predovšetkým s postupmi vzťahujúcimi sa na prácu v sterilnom prostredí,

2. musí mať k dispozícii trvalé laboratórium, ktoré musí mať

2.1 vhodné zariadenia a vybavenia vrátane oddelenej miestnosti na získavanie oocytov a oddelenej miestnosti alebo priestoru na ošetrenie oocytov a embryí a na skladovanie embryí,

2.2 priehľadné zariadenie na manipuláciu, pod ktorým musia byť vykonávané zákroky so všetkými oocytmi, spermiami a embryami. Odstreďovanie spermií sa však môže vykonávať mimo tohto priehľadného zariadenia na manipuláciu, ak sa budú dodržiavať všetky hygienické bezpečnostné opatrenia,

h) ak sa oocyty a iné tkanivá odoberajú na bitúnkoch, musí mať tím k dispozícii vhodné vybavenie, ktoré zaručuje hygienu a bezpečnosť odberu a prepravy vaječníkov a iných tkanív až do laboratória, kde bude vykonané vyšetrenie.

ČASŤ B

PODMIENKY SCHVÁLENIA TÍMU NA ODBER, PRODUKCIU, OŠETRENIE, SKLADOVANIE A PREPRAVU EMBRYÍ

1. Odber a ošetrenie

a) embryá musia byť odoberané a ošetrené schváleným tímom na odber a nesmú prísť do styku s inou zásielkou embryí, ktoré nespĺňajú podmienky tohto nariadenia,

b) embryá musia byť odoberané v mieste, ktoré je izolované od iných častí zariadení alebo chovov. Toto miesto musí byť v dobrom technickom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné,

c) embryá sú ošetrované (vyšetrované, premývané, spracovávané a umiestnené do označených a sterilných nádob) v stálom alebo mobilnom laboratóriu, ktoré nesmie byť umiestnené v zóne s restrikčnými alebo karanténnymi opatreniami,

d) všetky nástroje, ktoré prichádzajú do styku s embryami alebo počas odberu a spracovania s darkyňou, sú na jednorazové použitie alebo sú pred použitím dôkladne vydezinfikované alebo sterilizované,

e) produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sa používajú počas odberu embryí a v prepravnom médiu, musia byť získané zo zdrojov, ktoré nepredstavujú riziká pre zdravie zvierat alebo sú pred použitím ošetrené tak, aby toto riziko bolo vylúčené.

Všetky médiá a roztoky musia byť sterilizované podľa postupov schválených Medzinárodnou spoločnosťou pre prenos embryí (International Embryo Transfer Society – IETS). Antibiotiká môžu byť pridané do médií len v súlade so schválenými postupmi,

f) nádoby na uskladnenie a prepravu musia byť pred každým použitím dezinfikované alebo sterilizované,

g) prostriedok používaný na zmrazovanie nesmie byť predtým použitý na zmrazovanie iných produktov živočíšneho pôvodu,

h) každá nádoba na embryá, rovnako ako nádoba, v ktorej sú embryá skladované a prepravované, musí byť označená odlišnou kódovou značkou, na ktorej musí byť uvedený dátum odberu embryí, plemeno darcu, darkyne a úradné číslo tímu. Popis a tvar kódovej značky musí byť v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev a Európskej únie,

i) každé embryo musí byť premyté najmenej desaťkrát v špeciálnom roztoku pre embryá, ktorý sa pre každé premytie vymieňa a musí obsahovať trypsín v súlade s medzinárodne uznanými postupmi [s výnimkou rozhodnutia podľa písmena m)]. Každé premytie musí mať stotinu zriedenia predchádzajúceho roztoku použitého na premývanie a každá manipulácia s embryom musí byť vykonaná sterilnou mikropipetou,

j) po poslednom premytí musí byť embryo vyšetrené po celom jeho povrchu mikroskopickým vyšetrením najmenej pri 50-násobnom zväčšení, aby sa zistilo, či je zona pellucida neporušená a bez priľnavých častí. Každá mikromanipulácia, pri ktorej dochádza k preniknutiu cez zona pellucida, musí byť vykonaná v zariadeniach, ktoré sú na to určené, a to po poslednom premytí a vyšetrení. Táto mikromanipulácia nesmie byť vykonaná s embryom, ak je zona pellucida porušená,

k) každá skupina embryí, ktorá bola vyšetrená s negatívnym výsledkom podľa písmena j), musí byť umiestnená v sterilnej nádobe označenej podľa písmena h) a okamžite zapečatená,

l) ak je to vhodné, každé embryo musí byť čo najskôr zmrazené a skladované na mieste, ktoré je pod kontrolou úradného veterinárneho lekára tímu a pod pravidelnou kontrolou úradného veterinárneho lekára,

m) hlavný veterinárny lekár určí v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev a Európskej únie podmienky na schválenie tekutín na oplachovanie a premývanie embryí, premývacej techniky a enzymatického ošetrenia, rovnako ako konzervačné médiá schválené na prepravu,

n) každý tím na odber embryí musí podrobiť bežne vzorky tekutín po oplachovaní, premývaní, embryá s porušenou zonou pellucidou, neoplodnené vajíčka a podobne získané pri odbere úradnému vyšetreniu zameranému na detekciu bakteriálnej a vírusovej kontaminácie. Postup odberu vzoriek a vykonávané vyšetrenia musia byť v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev a Európskej únie; ak nie sú v súlade s týmito požiadavkami, orgán veterinárnej správy schválenie tímu pre odber embryí zamietne,

o) každý tím na odber embryí musí uchovávať záznamy o svojej činnosti týkajúcej sa odberov embryí počas dvanástich mesiacov predchádzajúcich a nasledujúcich uskladneniu a zaznamenať

1. plemeno, vek a identifikáciu darcov a darkýň,

2. miesto odberu, ošetrenie a skladovanie embryí, ktoré tím odobral,

3. označenie embryí spolu s uvedením podrobností ich určenia, ak je známe,

4. podrobnosti o mikromanipulačných tachnikách, ktoré zahŕňajú penetráciu zona pellucida alebo iných technikách, ako je oplodnenie in vitro, in vitro kultivácia, ktoré boli pre embryá použité. Ak ide o embryá získané oplodnením in vitro, identifikácia sa môže vzťahovať na skupinu, ale musí obsahovať dátum a miesto odberu vaječníkov a/alebo oocytov a chov pôvodu darkýň,

p) podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až o) sa aplikujú podľa potreby na odber, ošetrenie, skladovanie a na prepravu vaječníkov, oocytov a ďalších tkanív určených na oplodnenie in vitro a/alebo na kultiváciu in vitro; použijú sa tieto doplňujúce podmienky:

1. ak sa odoberú vaječníky a iné tkanivá na bitúnku, musia byť bitúnky úradne schválené a kontrolované úradným veterinárnym lekárom, ktorý je zodpovedný za vykonávanie vyšetrenia darkýň pred zabitím a po zabití,

2. materiál a vybavenie prichádzajúce do priameho styku s vaječníkmi a ďalšími tkanivami musia byť pred použitím sterilizované a po sterilizácii použité výhradne na tento účel. Na manipuláciu s oocytmi a embryami pochádzajúcimi z rôznych skupín darkýň nesmie byť použité rovnaké vybavenie,

3. vaječníky a ďalšie tkanivá nemôžu byť dané do laboratória na ošetrenie skôr, ako je ukončená prehliadka po zabití príslušnej skupiny zvierat. Ak sa zistí akékoľvek ochorenie prenosné embryami v skupine darkýň alebo u akéhokoľvek zvieraťa zabitého na tomto bitúnku v ten istý deň, všetky tkanivá pochádzajúce z tejto skupiny musia byť vyhľadané a eliminované,

4. premývanie a vyšetrenia podľa písmen i) a j) musia byť vykonané, keď je kultivácia ukončená,

5. každá mikromanipulácia, pri ktorej dochádza k penetrácii zona pellucida, sa vykonáva podľa písmena j) po dokončení postupov podľa bodu 4,

6. len embryá z rovnakej skupiny darkýň môžu byť uskladnené v rovnakej ampule/pejete.

2. Skladovanie

Každý tím na odber a produkciu embryí musí skladovať embryá pri primeraných teplotách v miestach, ktoré schválil príslušný orgán veterinárnej správy.

Aby boli tieto miesta schválené, musia

a) mať najmenej jednu uzamykateľnú miestnosť určenú výhradne na uskladnenie embryí,

b) sa dať ľahko čistiť a dezinfikovať,

c) mať záznamy, v ktorých sú zaznamenávané všetky vstupy a výstupy embryí. V týchto záznamoch musí byť predovšetkým uvedené konečné miesto určenia embryí,

d) podliehať inšpekcii úradným veterinárnym lekárom.

Príslušný orgán veterinárnej správy môže povoliť skladovanie spermy, ktorá spĺňa podmienky Európskych spoločenstiev a Európskej únie, v schválených miestach na skladovanie.

3. Preprava

Embryá určené na výmenu sa musia prepravovať zo schválených miest na uskladnenie až do ich príchodu do miesta určenia v zodpovedajúcich hygienických podmienkach a v zapečatených nádobách.

Nádoby musia byť označené tak, aby to súhlasilo s číslom uvedeným na zdravotnom certifikáte.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 291/2003 Z. z.

PODMIENKY POŽADOVANÉ PRE DARKYNE

1. Na odber embryí musia darkyne spĺňať tieto požiadavky:

a) musia byť najmenej šesť posledných mesiacov chované na území Európskych spoločenstiev alebo tretej krajiny, kde sa vykonáva odber,

b) musia sa nachádzať v stáde pôvodu najmenej 30 dní pred odberom,

c) musia pochádzať zo stád, ktoré sú bez výskytu

1. tuberkulózy,

2. brucelózy,

3. enzootickej leukózy hovädzieho dobytka,

d) darkyne uvedené v písmene c) bode 3 môžu pochádzať zo stáda alebo zo stád, ktoré nie sú bez výskytu leukózy a ktoré získali certifikát, že v chove sa v uplynulých troch rokoch nevyskytol žiaden klinický prípad leukózy dobytka,

e) počas predchádzajúceho roku neboli v chovoch, v ktorých sa vyskytla infekčná bovinná rinotracheitída/infekčná pustulárna vulvovaginitída.

2. V deň odberu embryí darkyňa

a) musí byť v chove, kde nie sú zavedené reštriktívne a karanténne opatrenia,

b) nesmie vykazovať žiadne klinické príznaky ochorenia.

3. Uvedené podmienky sa vzťahujú na živé zvieratá, určené ako darkyne oocytov, spôsobom odberu vajíčok alebo ovarioektómiou.

4. Ak ide o darcov vaječníkov a iných tkanív, ktoré majú byť odobraté po zabití na bitúnkoch, tieto zvieratá nemôžu byť zabité v rámci národného programu eradikácie akejkoľvek choroby, ani pochádzať z chovu, na ktorý sa vzťahujú obmedzenia z dôvodu akejkoľvek choroby.

5. Bitúnky, kde sa odoberajú vaječníky a iné tkanivá, sa nesmú nachádzať v zóne, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne alebo karanténne opatrenia.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 291/2003 Z. z.

Vzor 04-1

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 291/2003 Z. z.

Vzor 05

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

3) § 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.

4) § 6 ods. 2 písm. j) tretí bod a § 8 ods. 3 písm. h) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.

5) § 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.

10) § 21 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.

11) § 35 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z.

11a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín.

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.