Nariadenie vlády č. 291/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín

Čiastka 139/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

okrem § 4 ods. 1 písm. e) bodu 2 a ods. 2, § 9 ods. 4, § 12 a § 13 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii