Oznámenie č. 28/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

(v znení č. 749/2004 Z. z.)

Čiastka 15/2003
Platnosť od 01.02.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2005
Zrušený 607/2005 Z. z.

OBSAH

25 (§ 1 - § 5)