Nariadenie vlády č. 278/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho

Čiastka 135/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 4 ods. 5, § 16 ods. 3 až 6 a bodov VI.2 a VI.3 prílohy č. 4, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, a ustanovenia § 1 až 5 a § 7 až 21 strácajú účinnosť dňom nadobudnutia p...