Zákon č. 267/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 523/2004 Z. z.(nepriamo), 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 132/2003
Platnosť od 26.07.2003
Účinnosť od 01.11.2009
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia uvedeného v čl. I § 9, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2009 400/2009 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2005 - 31.10.2009 523/2004 Z. z.(nepriamo)
01.01.2004 - 31.12.2004 Delená účinnosť
26.07.2003 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

26.07.2003