Zákon č. 250/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení zákona č. 422/2002 Z. z.

Čiastka 126/2003
Platnosť od 24.07.2003 do31.12.2004
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2004
Zrušený 652/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou článku I bodov 7 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 - 31.12.2004 Delená účinnosť
01.09.2003 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

24.07.2003