Zákon č. 243/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 122/2003
Platnosť od 19.07.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.2003 do30.04.2004
Zrušený 106/2004 Z. z.