Oznámenie č. 238/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 119/2003
Platnosť od 14.07.2003
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 14. júla 2003 na základe článku 27 ods. 2.

Pôvodný predpis

14.07.2003