Opatrenie č. 199/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa upravuje náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania

Čiastka 96/2003
Platnosť od 11.06.2003 do31.12.2003
Účinnosť od 11.06.2003 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.06.2003 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

11.06.2003