Oznámenie č. 193/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/2002 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim", ktorým sa mení Dohovor o spoločnom tranzitnom režime

Čiastka 94/2003
Platnosť od 06.06.2003
Redakčná poznámka

Rozhodnutie sa bude vykonávať od 1. januára 2005 na základe článku 3 ods. 2.

OBSAH