Oznámenie č. 19/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírenosti záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 10/2003
Platnosť od 24.01.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.