183

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. marca 1998 bol v Kingstone prijatý Protokol o výsadách a imunitách Medzinárodného úradu pre morské dno.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom svojím uznesením č. 776 z 22. marca 2000.

Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 4. apríla 2000.

Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy 20. apríla 2000.

Protokol nadobudne platnosť 31. mája 2003 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň.

K oznámeniu č. 183/2003 Z. z.

PROTOKOL

o výsadách a imunitách Medzinárodného úradu pre morské dno

Štáty, zmluvné strany tohto protokolu,

berúc do úvahy skutočnosť, že Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve zakladá Medzinárodný úrad pre morské dno,

pripomínajúc, že článok 176 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve ustanovuje, že úrad má medzinárodnú právnu subjektivitu a takú právnu spôsobilosť, aká môže byť nevyhnutná na vykonávanie jeho funkcií a plnenie jeho účelu,

poznamenávajúc, že článok 177 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve ustanovuje, že úrad požíva na území každého štátu, zmluvnej strany dohovoru, výsady a imunity ustanovené v časti XI oddiele 4 pododdiele G dohovoru a že výsady a imunity Podniku sú výsadami a imunitami, ktoré sa ustanovujú v dodatku IV článku 13,

uznávajúc, že na výkon funkcií Medzinárodného úradu pre morské dno sú nevyhnutné určité dodatočné výsady a imunity,

dohodli sa takto:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto protokolu

a) „úrad“ znamená Medzinárodný úrad pre morské dno,

b) „dohovor“ znamená Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982,

c) „dohoda“ znamená Dohodu o uplatňovaní časti XI Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982; podľa dohody sa jej ustanovenia a časť XI dohovoru majú interpretovať a používať spolu ako jediný dokument; tento protokol a odkazy na dohovor v tomto protokole sa majú interpretovať a používať v súlade s tým,

d) „Podnik“ znamená orgán úradu, ako sa uvádza v dohovore,

e) „člen úradu“ znamená

i) akýkoľvek štát, zmluvnú stranu dohovoru, a

ii) akýkoľvek štát alebo subjekt, ktorý je dočasne členom úradu podľa oddielu 1 ods. 12 písm. a) dodatku k dohode,

f) „zástupcovia“ znamenajú zástupcov a ich náhradníkov, poradcov, technických expertov a tajomníkov delegácií,

g) „generálny tajomník“ znamená generálny tajomník Medzinárodného úradu pre morské dno.

Článok 2

Všeobecné ustanovenie

Bez toho, aby bolo dotknuté právne postavenie, výsady a imunity priznané úradu a Podniku, ktoré sú ustanovené v časti XI oddiele 4 pododdiele G a v dodatku IV článku 13 dohovoru, každý štát, zmluvná strana tohto protokolu, udeľuje úradu a jeho orgánom, zástupcom členov úradu, funkcionárom úradu a expertom počas misie pre úrad také výsady a imunity, aké sú vymedzené v tomto protokole.

Článok 3

Právna subjektivita úradu

Úrad má právnu subjektivitu. Má právnu spôsobilosť

a) uzavierať zmluvy,

b) nadobúdať nehnuteľný a hnuteľný majetok a disponovať ním,

c) byť stranou v právnych konaniach.

Článok 4

Nedotknuteľnosť priestorov úradu

Priestory úradu sú nedotknuteľné.

Článok 5

Finančné možnosti úradu

1. Úrad bez toho, aby sa obmedzoval finančnými kontrolnými opatreniami, predpismi alebo moratóriami akéhokoľvek druhu, môže voľne

a) nakupovať ľubovoľné meny prostredníctvom oprávnených kanálov, vlastniť ich a disponovať nimi,

b) vlastniť financie, cenné papiere, zlato, vzácne kovy alebo menu akéhokoľvek druhu a viesť účty v ľubovoľnej mene,

c) prevádzať svoje financie, cenné papiere, zlato alebo menu z jedného štátu do druhého alebo v rámci ľubovoľného štátu a prevádzať akúkoľvek menu, ktorú vlastní, na akúkoľvek inú menu.

2. Úrad kladie pri uplatňovaní svojich práv podľa odseku 1 tohto článku náležitý dôraz na všetky vyhlásenia vykonané vládou ktoréhokoľvek člena úradu, ak sa predpokladá, že takéto vyhlásenia nadobudnú účinnosť bez ujmy na záujmoch úradu.

Článok 6

Vlajka a znak

Úrad je oprávnený vyvesiť svoju vlajku a znak vo svojich priestoroch a dopravných prostriedkoch používaných na oficiálne účely.

Článok 7

Zástupcovia členov úradu

1. Zástupcovia členov úradu, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach zvolaných úradom, požívajú pri výkone svojich funkcií a počas cesty na miesto zasadnutia a z miesta zasadnutia nasledujúce výsady a imunity:

a) imunitu z právneho konania v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a všetkými činmi, ktoré urobili pri výkone svojich funkcií, okrem prípadu, že sa člen, ktorého zastupujú, v konkrétnom prípade výslovne vzdá tejto imunity,

b) imunitu z osobného zatknutia alebo zadržania a rovnaké imunity a úľavy, pokiaľ ide o ich osobnú batožinu, aké sa udeľujú diplomatickým zástupcom,

c) nedotknuteľnosť pre všetky písomnosti a dokumenty,

d) právo používať kódy a prijímať písomnosti alebo korešpondenciu prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatených batožinách,

e) oslobodenie svojej osoby a svojich manželov/manželiek od prisťahovaleckých obmedzení, registrácie cudzincov alebo od povinností štátnej služby v štáte, ktorý navštívia alebo cez ktorý prechádzajú pri výkone svojich funkcií,

f) rovnaké úľavy, aké sa vzhľadom na valutové obmedzenia udeľujú zástupcom cudzích vlád porovnateľnej hodnosti na dočasných oficiálnych misiách.

2. Aby sa zástupcom členov úradu zabezpečila úplná sloboda prejavu a nezávislosť pri výkone ich povinností, imunita z právneho konania vo vzťahu ku všetkým činom vykonaným nimi pri výkone ich funkcií sa naďalej priznáva bez ohľadu na to, že príslušné osoby už nie sú zástupcami členov úradu.

3. Tam, kde výskyt akejkoľvek formy zdanenia závisí od miesta trvalého pobytu, obdobie, počas ktorého sú zástupcovia členov úradu zúčastňujúci sa na zasadnutiach úradu prítomní na území člena úradu na výkon svojich povinností, sa nepovažuje za obdobie trvalého pobytu.

4. Výsady a imunity sa nepriznávajú zástupcom členov úradu na osobný prospech samotných jednotlivcov, ale na zabezpečenie nezávislého výkonu ich funkcií v súvislosti s úradom. V dôsledku toho má člen úradu právo a povinnosť vzdať sa imunity svojho zástupcu v každom prípade, kde by podľa názoru člena úradu imunita mohla brániť priebehu spravodlivosti, a možno sa jej vzdať bez ujmy na účele, na ktorý sa imunita priznáva.

5. Zástupcovia členov úradu majú poistné krytie proti škodám spôsobeným tretím osobám týkajúce sa dopravných prostriedkov, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú, ako to predpisujú zákony a predpisy štátu, v ktorom sa prevádzkuje príslušný dopravný prostriedok.

6. Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 sa neuplatňujú medzi zástupcom a orgánmi člena úradu, ktorého je štátnym príslušníkom alebo ktorého je alebo bol zástupcom.

Článok 8

Úradníci

1. Generálny tajomník určí kategórie úradníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia tohto článku. Generálny tajomník predloží tieto kategórie Zhromaždeniu. Potom sa tieto kategórie oznámia vládam všetkých členov úradu. Mená úradníkov zahrnutých do týchto kategórií sa príležitostne oznámia vládam všetkých členov úradu.

2. Úradníci úradu bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť

a) požívajú imunitu z právneho konania v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a všetkými činmi, ktoré urobili počas výkonu svojich úradných funkcií,

b) požívajú imunitu zo zatknutia a väzby v súvislosti s činmi, ktoré urobili počas výkonu svojich úradných funkcií,

c) sú oslobodení od dane, ak ide o platy a požitky alebo iné formy platieb od úradu,

d) požívajú imunitu z povinností štátnej služby vo vzťahu k štátom, ktorých sú štátnymi príslušníkmi, za predpokladu, že sa takáto imunita obmedzí na úradníkov úradu, ktorých mená sa z dôvodu ich povinností zaradili do zoznamu vypracovaného generálnym tajomníkom a schválili príslušným štátom; ak by sa iní úradníci úradu povolali do štátnej služby, príslušný štát na požiadanie generálneho tajomníka udelí taký dočasný odklad pri povolávaní takýchto úradníkov, aký môže byť nevyhnutný, aby sa zabránilo prerušeniu pokračovania v nevyhnutnej práci,

e) sú oslobodení spolu so svojimi manželskými partnermi a závislými príbuznými od prisťahovaleckých obmedzení a registrácie cudzincov,

f) majú udelené rovnaké výsady, ak ide o zmenárenské služby, aké sa udeľujú úradníkom porovnateľných hodností, ktorí tvoria súčasť diplomatických misií príslušných vlád,

g) majú právo dovážať bez cla svoj nábytok a predmety osobnej spotreby v čase prvého nástupu na miesto v príslušnom štáte,

h) sú oslobodení od kontroly osobnej batožiny, ak neexistujú závažné dôvody predpokladať, že batožina obsahuje predmety, ktoré nie sú určené na osobnú spotrebu, alebo predmety, ktorých dovoz alebo vývoz je zakázaný zákonom alebo sa riadi predpismi o karanténe príslušnej zmluvnej strany; kontrola sa v takomto prípade vykoná za prítomnosti príslušného úradníka a v prípade úradnej batožiny za prítomnosti generálneho tajomníka alebo jeho oprávneného zástupcu,

i) majú poskytnuté spolu so svojimi manželskými partnermi a závislými príbuznými rovnaké repatriačné výhody v čase medzinárodných kríz, aké sa poskytujú diplomatickým zástupcom.

3. Okrem výsad a imunít určených v odseku 2 sa udeľujú generálnemu tajomníkovi alebo každému úradníkovi konajúcemu v jeho mene počas jeho neprítomnosti vo funkcii a generálnemu riaditeľovi Podniku, ich manželským partnerom a maloletým deťom výsady a imunity, oslobodenia a úľavy udeľované diplomatickým zástupcom podľa medzinárodného práva.

4. Výsady a imunity sa neudeľujú úradníkom na ich osobný prospech, ale na zabezpečenie nezávislého výkonu ich funkcií v súvislosti s úradom. Generálny tajomník má právo a povinnosť vzdať sa imunity ktoréhokoľvek úradníka, ak by podľa názoru generálneho tajomníka imunita bránila priebehu spravodlivosti, a možno sa jej vzdať bez toho, aby boli dotknuté záujmy úradu. V prípade generálneho tajomníka má právo vzdať sa jeho imunity Zhromaždenie.

5. Úrad vždy spolupracuje s príslušnými orgánmi členov úradu, aby sa uľahčil náležitý výkon spravodlivosti, zabezpečilo sa dodržiavanie právnych predpisov a zabránilo sa výskytu akéhokoľvek zneužívania v súvislosti s výsadami, imunitami a úľavami uvedenými v tomto článku.

6. V súlade so zákonmi a predpismi príslušného štátu sa od funkcionárov úradu vyžaduje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vozidlami, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú.

Článok 9

Experti v službách úradu

1. Expertom (iným ako úradníkom v zmysle článku 8), ktorí vykonávajú úlohy pre úrad, sa udeľujú také výsady a imunity, ktoré sú nevyhnutné na nezávislý výkon ich funkcií počas obdobia plnenia ich úloh vrátane času stráveného na cestách v súvislosti s týmito úlohami. Konkrétne sa im udeľuje

a) imunita z osobného zatknutia alebo väzby a zo zaistenia ich osobnej batožiny,

b) v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a činmi, ktoré urobili pri výkone svojich funkcií, imunita z právneho konania akéhokoľvek druhu. Táto imunita trvá bez ohľadu na to, či príslušné osoby sú alebo už nie sú zamestnané v službách úradu,

c) nedotknuteľnosť pre všetky písomnosti a dokumenty,

d) na účely ich komunikácie s úradom právo používať kódy a prijímať písomnosti alebo korešpondenciu prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatených batožinách,

e) oslobodenie od dane, ak ide o platy a požitky alebo iné formy platieb od úradu. Toto ustanovenie neplatí medzi expertom a členom úradu, ktorého je štátnym príslušníkom,

f) rovnaké úľavy, ak ide o menové a zmenárenské obmedzenia, aké sa udeľujú zástupcom cudzích vlád na dočasných úradných misiách.

2. Výsady a imunity sa nepriznávajú úradníkom na ich osobný prospech, ale na zabezpečenie nezávislého výkonu ich funkcií v súvislosti s úradom. Generálny tajomník má právo a povinnosť vzdať sa imunity ktoréhokoľvek experta, ak by podľa názoru generálneho tajomníka imunita bránila priebehu spravodlivosti, a možno sa jej vzdať bez toho, aby boli dotknuté záujmy úradu.

Článok 10

Rešpektovanie zákonov a predpisov

Bez toho, aby boli dotknuté ich výsady a imunity, je povinnosťou všetkých osôb uvedených v článkoch 7, 8 a 9 rešpektovať zákony a predpisy člena úradu, na ktorého území môžu byť pri činnosti úradu alebo cez ktorého územie môžu prechádzať pri takejto činnosti. Rovnako majú povinnosť nezasahovať do vnútorných záležitostí tohto člena.

Článok 11

Laissez-passer a víza

1. Bez toho, aby boli dotknuté možnosti úradu vydávať svoje vlastné cestovné doklady, štáty, zmluvné strany tohto protokolu, uznávajú a akceptujú laissez-passer Organizácie Spojených národov vydané úradníkom úradu.

2. Žiadosti o víza (kde sa vyžadujú) úradníkov úradu sa vybavia čo najrýchlejšie. Žiadosti o víza (kde sa vyžadujú) úradníkov úradu, ktorí vlastnia laissez-passer Organizácie Spojených národov, sú doložené dokumentom potvrdzujúcim, že cestujú kvôli oficiálnej činnosti úradu.

Článok 12

Vzťah medzi Dohodou o sídle a protokolom

Ustanovenia tohto protokolu dopĺňajú ustanovenia Dohody o sídle. Ak sa akékoľvek ustanovenie tohto protokolu vzťahuje na rovnakú záležitosť, tieto dve ustanovenia sa vždy, keď je to možné, považujú za navzájom doplňujúce tak, že sa obe ustanovenia použijú a pritom žiadne z nich nebude zužovať účinok druhého; v prípade akéhokoľvek sporu sú však rozhodujúce ustanovenia dohody.

Článok 13

Doplnkové dohody

Tento protokol žiadnym spôsobom neobmedzuje alebo neohrozuje výsady a imunity, ktoré boli alebo môžu byť priznané úradu ktorýmkoľvek členom úradu z dôvodu umiestnenia sídla alebo regionálnych stredísk, alebo kancelárií úradu na území tohto člena. Tento protokol sa nepovažuje za brániaci uzavretiu doplnkových dohôd medzi úradom a ktorýmkoľvek členom úradu.

Článok 14

Riešenie sporov

1. V súvislosti s výkonom výsad a imunít priznaných podľa tohto protokolu prijme úrad vhodné opatrenia na náležité riešenie

a) sporov súkromnoprávnej povahy, ktorých je úrad účastníkom,

b) sporov týkajúcich sa ktoréhokoľvek úradníka úradu alebo ktoréhokoľvek experta počas plnenia úloh pre úrad, ktorý z dôvodu svojho úradného postavenia požíva imunitu, ak sa generálny tajomník nevzdal imunity.

2. Každý spor medzi úradom a členom úradu týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tohto protokolu, ktorý sa nevyrieši konzultáciou, rokovaním alebo iným dohodnutým spôsobom riešenia do troch mesiacov po žiadosti jednej zo strán sporu, sa na požiadanie niektorej strany postúpi na konečné a záväzné rozhodnutie tribunálu troch rozhodcov,

a) z ktorých jeden je vymenovaný generálnym tajomníkom, ďalšieho vymenuje druhá strana sporu a tretieho, ktorý je predsedom poroty, volia prví dvaja rozhodcovia,

b) ak niektorá strana nevymenuje svojho rozhodcu do dvoch mesiacov po vymenovaní rozhodcu druhou stranou, takéto vymenovanie zabezpečí prezident Medzinárodného tribunálu pre morské právo. Ak sa prví dvaja rozhodcovia nedohodnú na vymenovaní tretieho rozhodcu do troch mesiacov od vymenovania prvých dvoch rozhodcov, tretieho rozhodcu vyberie prezident Medzinárodného tribunálu pre morské právo na požiadanie generálneho tajomníka alebo druhej strany sporu.

Článok 15

Podpis

Tento protokol je otvorený na podpis pre všetkých členov úradu v sídle Medzinárodného úradu pre morské dno v Kingstone, Jamajka, od 17. augusta do 28. augusta 1998 a následne do 16. augusta 2000 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku.

Článok 16

Ratifikácia

Tento protokol podlieha ratifikácii, schváleniu alebo prijatiu. Ratifikačné listiny, listiny o schválení alebo prijatí sa uložia u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 17

Prístup

Tento protokol zostáva otvorený na prístup všetkým členom úradu. Listiny o prístupe sa uložia u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 18

Nadobudnutie platnosti

1. Protokol nadobudne platnosť 30 dní odo dňa uloženia desiatej ratifikačnej listiny, listiny o schválení, prijatí alebo o prístupe.

2. Pre každého člena úradu, ktorý ratifikuje, schváli alebo prijme tento protokol alebo k nemu pristúpi po uložení desiatej ratifikačnej listiny, listiny o schválení, prijatí alebo o prístupe, nadobudne tento protokol platnosť tridsiatym dňom po uložení jeho ratifikačnej listiny, listiny o schválení, prijatí alebo o prístupe.

Článok 19

Predbežné vykonávanie

Štát, ktorý má v úmysle ratifikovať, schváliť, prijať tento protokol alebo pristúpiť k tomuto protokolu, môže kedykoľvek oznámiť depozitárovi, že bude tento protokol predbežne vykonávať počas obdobia nepresahujúceho dva roky.

Článok 20

Výpoveď

1. Každý štát, zmluvná strana, môže písomným oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov vypovedať tento protokol. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok odo dňa prijatia oznámenia, ak oznámenie neuvádza neskorší dátum.

2. Výpoveď sa nijako nedotýka povinnosti štátu, zmluvnej strany, plniť akúkoľvek povinnosť zakotvenú v tomto protokole, ktorú by mal plniť podľa medzinárodného práva nezávisle od tohto protokolu.

Článok 21

Depozitár

Depozitárom tohto protokolu je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Článok 22

Autentické znenia

Arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske znenia tohto protokolu sú rovnako autentické.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.

Otvorený na podpis v Kingstone od 17. do 28. augusta 1998 v jednom pôvodnom vyhotovení v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku.

Anglické znenie textu