Vyhláška č. 180/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané

Čiastka 85/2003
Platnosť od 30.05.2003 do31.10.2008
Účinnosť od 15.08.2004 do31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou bodu XX Arzén a jeho zlúčeniny, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2004, bodu XLIIA Alkány, C10-C13 chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom; SCCPs), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2004, bodu XLIII Azofarbivá, ktorý v bodoch 1 a 2 nadobúda účinnos...

OBSAH