Opatrenie č. 177/2003 Z. z.Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky

Čiastka 83/2003
Platnosť od 28.05.2003
Účinnosť od 01.06.2003 do31.03.2017
Zrušený 264/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 51/2017 Z. z. vložil do § 37 zákona č. 264/1999 Z. z. nový bod 6, ktorý je zrušovacím ustanovením pre opatrenie č. 177/2003 Z. z.

OBSAH

177

OPATRENIE

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 11. decembra 2002

o zaradení výrobkov medzi určené výrobky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky zaraďuje výrobky uvedené v prílohe tohto opatrenia medzi určené výrobky a ustanovuje postup posudzovania zhody.

(2) Ďalší postup posudzovania zhody možno dohodnúť s autorizovanou osobou.

§ 2

Podľa tohto opatrenia sa postupuje do 31. decembra 2003 okrem položiek, na ktoré sa vzťahujú sektorové prílohy Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov – PECA, do jeho účinnosti.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2003.


Dušan Podhorský v. r.

Príloha k opatreniu č. 177/2003 Z. z.

Príloha 01