Opatrenie č. 177/2003 Z. z.Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky

Čiastka 83/2003
Platnosť od 28.05.2003
Účinnosť od 01.06.2003 do31.03.2017
Zrušený 264/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 51/2017 Z. z. vložil do § 37 zákona č. 264/1999 Z. z. nový bod 6, ktorý je zrušovacím ustanovením pre opatrenie č. 177/2003 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2003 - 31.03.2017