Nariadenie vlády č. 176/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia

Čiastka 83/2003
Platnosť od 28.05.2003
Účinnosť od 01.05.2004 do31.08.2011
Zrušený 254/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 1 ods. 5 písm. d), ktorý nadobudne účinnosť dňom platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii