175

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 19. mája 2003

o vyhlásení návrhu prijatého v referende konanom 16. a 17. mája 2003

Čl. I

Podľa čl. 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 43 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v súlade s § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a

na základe zápisnice Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky o výsledku hlasovania v referende konanom 16. a 17. mája 2003, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky č. 49/2003 Z. z.,

vyhlasujem

výsledok referenda konaného 16. a 17. mája 2003, v ktorom nadpolovičná väčšina oprávnených voličov rozhodla o prijatí návrhu, že súhlasia s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie.

Čl. II

(1) Referendum sa konalo v piatok 16. mája 2003 a v sobotu 17. mája 2003.

(2) Celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende bol 4 174 097.

(3) Celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, bol 2 176 990.

(4) Celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku v referende odpovedali „áno“, bol 2 012 870 a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku v referende odpovedali „nie“, bol 135 031.

(5) Oprávnení občania Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou v referende rozhodli o prijatí návrhu, že súhlasia s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie.

Pavol Hrušovský v. r.