Zákon č. 165/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/2003
Platnosť od 21.05.2003
Účinnosť od 01.01.2004
Redakčná poznámka

okrem ustanovení čl. I § 10 ods. 3 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004