Zákon č. 161/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Čiastka 77/2003
Platnosť od 17.05.2003
Účinnosť od 01.06.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2003 Aktuálne znenie