Oznámenie č. 146/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci

Čiastka 69/2003
Platnosť od 07.05.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 11. mája 2003 na základe článku 16.