Oznámenie č. 140/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách

Čiastka 66/2003
Platnosť od 30.04.2003
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 30. apríla 2003 na základe článku 14 ods. 1.