Zákon č. 138/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo), 577/2004 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo), 538/2005 Z. z.)

Čiastka 65/2003
Platnosť od 30.04.2003
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem ustanovení zákona uvedeného v čl. I ôsmom bode, deviatom bode, trinástom bode a v štrnástom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2003

OBSAH