Vyhláška č. 126/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje pre banky a pobočky zahraničných bánk rozsah, spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a údajov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska

Čiastka 59/2003
Platnosť od 12.04.2003
Účinnosť od 15.04.2003 do31.12.2018
Zrušený 483/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 373/2018 Z. z. vložil do zákona č. 483/2001 Z. z. nový § 123c, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 126/2003 Z. z.

OBSAH