Zákon č. 114/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Čiastka 53/2003
Platnosť od 02.04.2003 do31.12.2011
Účinnosť od 01.05.2003 do31.12.2011
Zrušený 563/2009 Z. z.