Zákon č. 103/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 49/2003
Platnosť od 28.03.2003
Účinnosť od 01.04.2003