Zákon č. 95/2002 Z. z.Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 39/2002
Platnosť od 01.03.2002
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 8, § 15 až 21, § 36 ods. 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k ES