Opatrenie č. 84/2002 Z. z.Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky

Čiastka 35/2002
Platnosť od 27.02.2002 do31.12.2002
Účinnosť od 01.03.2002 do31.12.2002

OBSAH