Vyhláška č. 8/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie

(v znení č. 278/2005 Z. z., 209/2007 Z. z.)

Čiastka 4/2002
Platnosť od 12.01.2002 do31.12.2009
Účinnosť od 01.05.2007 do31.12.2009
Zrušený 186/2009 Z. z.

OBSAH