Oznámenie č. 79/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na posilnenie odolnosti rastlín

Čiastka 34/2002
Platnosť od 27.02.2002 do30.06.2012
Účinnosť do 30.06.2012
Zrušený 186/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.