Oznámenie č. 760/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2002 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce

Čiastka 288/2002
Platnosť od 31.12.2002
Redakčná poznámka

Rozhodnutie č. 1/2002 v súlade s článkom 2 nadobudne platnosť 1. januára 2003.

OBSAH