Vyhláška č. 753/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi

Čiastka 283/2002
Platnosť od 31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003

OBSAH